استخدام مهندس مکانیک ساخت و تولید در شرکت فیدار ارابه ایرسا

دعوت به همکاری شرکت فیدار ارابه ایرسا شرکت فیدار ارابه ایرسا (شرکت تولید قطعات خودرو olex4x4)…