استخدام صفحه ارا و صفحه بند حضوری، با سابقه کار در انتشارات

یک انتشارات معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…