استخدام راپل کار حرفه ای جهت کار با طناب در ارتفاع در تهران

به تعدادی راپل کار حرفه ای جهت کار با طناب در ارتفاع در تهران نیازمندیم. موبایل:…