استخدام اپراتور تولید آقا در شرکت سان نور سنا در اردبیل

شرکت سان نور سنا جهت تکمیل کادر خود در استان اردبیل از افراد واجد شرایط زیر…