استخدام مهندس الکترونیک در یک شرکت در منطقه آزاد ارس-جلفا

 یک شرکت معتبر واقع در منطقه آزاد ارس-جلفا جهت تکمیل کادر خود از استان های تهران…