استخدام کارشناس ارشدتولید آقا در یک واحد معتبر تولیدی دراصفهان

یک واحد معتبر تولیدی واقع در یکی از شهرهای استان اصفهان جهت تکمیل کادر خود از…