استخدامجوشکار CO2 ماهر در اصفهان

به جوشکار CO2 ماهر که مونتاژکار ماهر باشد با حقوق بالاتر از اداره کار و بیمه…