استخدام اپراتور دستگاه میکروسکوپ الکترونی (مواد) /محدوده ونک

یک آزمایشگاه معتبر در تهران محدوده ونک جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر…