استخدام شرکت معتبر وارد کننده تجهیزات بیمارستانی آزمایشگاهی

شرکت معتبر وارد کننده تجهیزات بیمارستانی آزمایشگاهی در تهران جهت کار در بخش فنی به یک…