استخدام شرکت کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی سروش ترابر – مشهد

به دو نفر نیرو جهت حسابداری با مدرک لیسانس یا فوق لیسانس در شرکت کشتیرانی و…