استخدام فروشنده آقا یا خانم جهت کار در فروشگاه ظروف مسی

به یک نفر فروشنده آقا یا خانم جهت کار در فروشگاه ظروف مسی با حقوق و…