استخدام فروشنده خانم با سابقه کار جهت شیفت بعدازظهر – اصفهان

به فروشنده خانم با سابقه کار جهت شیفت بعدازظهر با حقوق ۷۰۰ الی ۱ میلیون –…