استخدام کارشناس الکترونیک آشنا به طراحی مدارات الکترونیک و کاردان الکترونیک در تهران

به یک نفر کارشناس الکترونیک آشنا به  c , +c و طراحی مدارات الکترونیک و یک نفر کاردان الکترونیک آشنا…