استخدام مکانیک و تعمیرکار ماهر طبق قانون کار در زنجان

به مکانیک و تعمیرکار ماهر طبق قانون کار در زنجان نیازمندیم. ساعت کار از ۷ الی…