استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در یک شرکت معتبر در تهران

یک شرکت فعال در حوزه دستگاه کارتخوان جهت تکمیل کادر اجرایی خود در استان تهران از…