استخدام کارشناس شبکه آقا در یک موسسه فرهنگی انتشاراتی در تهران

یک موسسه فرهنگی انتشاراتی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…