استخدام کارمند فروش با مزایا در شرکت بازرگانی مواد غذایی/تهران

یک شرکت بازرگانی مواد غذایی جهت واحد فروش خود در استان تهران از افراد واجد شرایط…