استخدام شرکت صنایع غذایی اصالت در استان های تهران ، اصفهان، مازندران ، فارس، خراسان رضوی و بوشهر

 شرکت صنایع غذایی اصالت واقع در شهرک صنعتی جی اصفهان به منظور تامین و تکمیل سرمایه های…