استخدام کبابی بابایی

کبابی بابایی در قم جهت تکمیل کادر خود به چند نفر کارگر ساده و نیمه ماهر…