استخدام تکنسین تاسسیات فنی در شرکت داروسازی آرین سلامت سینا

استخدام دارویی آرین سلامت سینا شرکت داروسازی آرین سلامت سینا جهت تکمیل کادر پرسنلی در کارخانه…