استخدام يك شركت فعال در زمينه تحقيقات و توليد محصولات الكترونيك واقع در استان تهران

شركت فعال در زمينه تحقيقات و توليد محصولات الكترونيك واقع در استان تهران، منطقه احمدآباد مستوفي كارشناس_الكترونيك…

استخدام سه رديف شغلي در مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران

مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران جهت تكميل كادر پرسنلي خود در ميدان هفت تير تهران، اقدام…