استخدام بيمارستان خصوصي ۳۰۰ تختخوابي شفا واقع در شهر خرم‌آباد

 بيمارستان خصوصي ۳۰۰ تختخوابي شفا واقع در شهر خرم‌آباد با ۱۴ اتاق عمل و چهار LDR و تمام…