استخدام وسط کار خانم جهت کار در خیابان تختیِ همدان

به چند نفر وسط کار خانم جهت کار با حقوق عالی در خیابان تختیِ همدان نیازمندیم.…