استخدام مهندس مکانیک و برق با نرم افزار تدکار و یا تدبیر در گیلان

دعوت به همکاری مهندس برق و مکانیک در گیلان یک دفتر فنی شرکت واقع در گیلان…