استخدام تراشكار،خدمات، كارشناس منابع انساني و اداري در تهران

شركت رايان توليد جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت…