استخدام برنامه ریز ترانسپورت بتن آماده در یک کارخانه معتبر

یک کارخانه معتبر تولید بتن آماده جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط…