استخدام فروشنده جهت کار در رستوران ترخون در سیرجان

به یک فروشنده جهت کار در رستوران ترخون با حقوق اداره کار و بیمه در سیرجان…