استخدام شركت تعميرات نيروي برق اصفهان در نيروگاه سيكل تركيبي در استان هاي تهران، اصفهان، لرستان و كرمان

 شركت تعميرات نيروي برق اصفهان در نظر دارد جهت تكميل كادر پرسنلي خود در پروژه هاي…