استخدام منشی آشنا به زبان تركی استانبولی در شركت مهندسی و بازرگانی

استخدام یک شركت مهندسی و بازرگانی در تهران یک شركت مهندسی و بازرگانی در تهران (شمال…

استخدام منشی آشنا به زبان تركی استانبولی در تهران

استخدام یک شركت مهندسی و بازرگانی یک شركت مهندسی و بازرگانی در تهران استخدام می نماید:…