استخدام کارشناس ارشد حسابداری در شرکت تعاونی ترنا سیستم/تهران

استخدام شرکت تعاونی ترنا سیستم شرکت تعاونی ترنا سیستم جهت تکمیل کادر خود در استان تهران…

استخدام 3 ردیف شغلی در شرکت ترنا سیستم در تهران

استخدام شرکت ترنا سیستم شرکت ترنا سیستم جهت تکمیل سرمایه های انسانی خود در استان تهران…