استخدام کارشناس بازرگانی خارجی (امور مربوط به کشور ترکیه)

استخدام مگابیز آسیا شرکت مگابیز آسیا جهت تکمیل کادر خود در شهر تهران از افراد واجد…