استخدام زیگزالدوز، میاندوز و راسته دوز جهت تولیدی تریکو-همدان

به زیگزالدوز، میاندوز و راسته دوز ماهر خانم و آقا جهت کار در تولیدی تریکو در…