استخدام کارشناس در یک تشکل وابسته به اتاق ایران در مشهد

استخدام کارشناس تجارت بین الملل در مشهد یک تشکل ملی وابسته به اتاق بازرگانی ایران در…