استخدام تعداي كارگر و نيروي ساده در پاكدشت تهران

به تعدادي كارگر ساده اقا با حقوق و مزايا بالا  و بيمه جهت توليدي در خاتون آباد…