استخدام تعدای وسط کار، زیگزال دوز و میان دوزکار در تولیدی پوشاک

یک تولیدی پوشاک در تهران به تعدای زیگزال دوز، میان دوزکار و وسط کار (خانم یاآقا)…