استخدام سرپرست کارگاه آشنا به صورت وضعیت و تعدیل در پروژه ساختمانی

استخدام سرپرست کارگاه در شهرستان راور استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر در شهرستان راور…