استخدام شلوار دوز و کت دوز و تعمیری کار خیاط در شهر مشهد

به یک شلوار دوز و یک کت دوز ویک تعمیری کار خیاط در شهر مشهد نیازمندیم.…