استخدام چند نفر چرخکار جهت تعمیرات و تغییر سایز در خراسان رضوی

به چند نفر چرخکار جهت تغییر سایز و تعمیرات  لباس، کت و پالتو شلوار، پیراهن و…