استخدام هنرستان كاردانش پسرانه تكنيك در استان تهران

هنرستان كاردانش پسرانه تكنيك جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير…