استخدام تدوین گر خانم تمام وقت در تلویزیون اینترنتی در جردن

یک مجموعه تلویزیون اینترنتی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…