استخدام نیروی نان تموشی پز مسلط به صبحانه محلی در هرمزگان

استخدام نیروی نان تموشی پز حرفه ای در هرمزگان از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری…