استخدام کارگر جهت تمیزکاری در کارگاه قنادی – اصفهان

به کارگر جهت تمیزکاری در کارگاه قنادی ترجیحاً جوان با حقوق و مزایا در اصفهان (رباط)…

استخدام نیرو جهت تمیزکاری منازل در اصفهان

به نیرو جهت تمیزکاری منازل ، مجتمع های مسکونی و ادارات ساکن اصفهان در محدوده خیابان…

استخدام خانم جهت تمیزکاری و کارهای روزمره منزل – اصفهان

به خانم متاهل جهت تمیزکاری و کارهای روزمره منزل از ساعت 7 صبح الی 17 در…