استخدام نیروی خدماتی،نیروی پذیرش در باشگاه تنیس ورزشگاه آزادی

باشگاه تنیس ورزشگاه آزادی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…