استخدام نیرو با توانمندی مدیریت پروژه جهت شرکتی در تهران

استخدام یک شرکت فعال در زمینه‎ی نانو  یک شرکت فعال در زمینه‎ی نانو واقع در تهران…