استخدام کارشناس تجهیز و توسعه(برق و الکترونیک)/خراسان رضوی

استخدام فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش جهت تکمیل کادر واحد…