استخدام نیروی تحصیلکرده آشنا به تایپ در پارکینگ توقیفی

یک پارکینگ توقیفی در فارس جهت تکمیل کادر خود به دو نفر نیروی تحصیلکرده آشنا به…