استخدام تعاوني توليدكنندگان پارافين ايران در استان تهران

تعاوني توليدكنندگان پارافين ايران واقع در تهران جهت تكميل كادر خود با شرايط زير استخدام مي…