استخدام کارشناس برنامه ریزی و تولید(مهندسی صنایع) در اصفهان

یک شرکت فعال تولیدی جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر…