استخدام پذیرش بخش تعمیرات خانم در شرکت بهین تکنولوژی/تهران

استخدام شرکت بهین تکنولوژی شرکت بهین تکنولوژی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد…