استخدام نیروی کنترل کیفی آقا جهت واحد صنعتی ایمن تیار در البرز

استخدام یک واحد صنعتی در البرز  یک واحد صنعتی ایمن تیار واقع در شهرک صنعتی سپهر…

استخدام نیروی تراشکار جهت واحد صنعتی ایمن تیار در البرز

استخدام یک واحد صنعتی در البرز  یک واحد صنعتی ایمن تیار واقع در شهرک صنعتی سپهر…